Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 216/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi -ul. Szeligowska

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 216/BEM/18 zawieszającego postępowanie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa drogi -ul. Szeligowska

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


AM-ZP-N.6733.24.2018.WMA                                  Warszawa, 5.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 §1, art. 49 §1, §2, w związku z art. 49b Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony w postępowaniu wszczętym na wniosek Nexity Polska Sp. z o. o., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinków drogi publicznej
– ul. Szeligowskiej oraz na budowie drogi publicznej ul. Nowoczłuchowskiej na części działek ew. nr 14/1, 14/2 oraz 16/3 z obrębu 6-13-02, na działkach ew. nr 12/1, 12/2 oraz na częściach działek ew. nr 12/3, 14/6 z obrębu 6-13-04, na działkach ew. nr 2/17 oraz na częściach działek ew. 2/15 oraz 28/5 z obrębu 6-13-05, na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 oraz na częściach działek ew. nr 17/1, 4/1, 4/5, 3/2, 3/3, 2/3, 1/3 z obrębu 6-13-06 przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

że w dniu 05.12.2018r. wydane zostało Postanowienie Nr 216/BEM/18 zawieszające
z urzędu na czas 12 miesięcy od daty wpływu wniosku postępowanie administracyjne
w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się
z treścią powyższego postanowienia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 603, tel. (0 22) 443 23 16 w terminie 14 dni.
Zgodnie z art. 49. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-12-2018
Data wprowadzenia:  06-12-2018
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-12-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-12-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2018
Liczba odwiedzin: 41
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe