Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej ul. Szeligowskiej

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej ul. Szeligowskiej

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 03 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: AM-ZP-N.6733.6.2019.EPA

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. (KOC/4478/Ar/19) orzekającą o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Nexity Polska Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi publicznej – ul. Szeligowskiej planowanej do realizacji na działkach ew. nr 8/2, 9/2, 16/2 oraz na częściach działek ew. nr 5, 6, 7/1, 8/1, 9/13, 13, 16/1, 16/3 z obrębu 6-13-02, na działce ew. nr 14/5 oraz na części działek ew. nr 5/3, 5/4, 6, 7/1, 7/5, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12/3, 14/4, 14/6  z obrębu 6-13-04 położonych przy ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, ul. Marszałkowska 77/79, 6 piętro, pokój 607.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
         /-/ Anna Mierzejewska
           Naczelnik Wydziału
   Zagospodarowania Przestrzennego - Północ        
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego


Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Północ tel. 22 44 32 441.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-12-2019
Data wprowadzenia:  03-12-2019
 
 
Wprowadził Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-12-2019
Aktualizujący Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-12-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 300
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe