Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Bemowo > AM > Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Nr 14/BEM/19 o zawieszeniu postępowania z urzędu na czas 12 miesięcy ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Szeligowska

Bemowo. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Nr 14/BEM/19 o zawieszeniu postępowania z urzędu na czas 12 miesięcy ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Szeligowska

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


AM-ZP-N.6733.25.2018.WMA                                                    Warszawa, 30.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 §1, §2, w związku z art. 49b Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zawiadamiam strony w postępowaniu wszczętym na wniosek Nexity Polska Sp. z o. o., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi publicznej
– ul. Szeligowskiej na działkach ew. nr 8/2, 9/2, 16/2 oraz na częściach działek ew. nr 5, 6, 7/1, 8/1, 9/13, 13, 16/1, 16/3 z obrębu 6-13-02, na działce ew. nr 14/5 oraz na części działek ew. nr 5/3, 5/4, 6, 7/1, 7/5, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12/3, 14/4, 14/6 z obrębu 6-13-04 przy
ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

w ślad za postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 22.01.2019 r. (KOC 237/Ar/19) uchylającym zaskarżone postanowienie nr 217/BEM/18 z dnia 5.12.2018 r. w całości przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji,

że w dniu 30.01.2019 r. wydane zostało Postanowienie Nr 14/BEM/19 zawieszające
z urzędu na czas 12 miesięcy od daty wpływu wniosku postępowanie administracyjne
w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się
z treścią powyższego postanowienia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego – Północ, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 603, tel. (0 22) 443 23 16 w terminie 14 dni.

Zgodnie z art. 49. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49b. § 1 oraz § 2, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-02-2019
Data wprowadzenia:  01-02-2019
 
 
Wprowadził Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-02-2019
Aktualizujący Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-02-2019
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2019
Liczba odwiedzin: 60
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe