Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Ursus, Włochy. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów i materiałów ws. o wydanie decyzji o ustaleniu licp – budowa sieci wodociągowej – ul. Serwituty, Jutrzenki, Salomejska, Badylarska, al. Obrońców Warszawy, 4 Czerwca 1989 r., Jerozolimskie

Ursus, Włochy. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów i materiałów ws. o wydanie decyzji o ustaleniu licp – budowa sieci wodociągowej – ul. Serwituty, Jutrzenki, Salomejska, Badylarska, al. Obrońców Warszawy, 4 Czerwca 1989 r., Jerozolimskie

  Drukuj
 

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dn. 31.10.2019r.

Znak: AM-ZP-W.6733.3.2019.MRA (32.MRA)                       

 

OBWIESZCZENIE
Na podstawie:
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 

w związku z art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 i art. 49b § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

zawiadamiam

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszaw, że zostały zgromadzone dowody i materiały, w postępowaniu administracyjnym prowadzonym  z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 5, działającej za pośrednictwem pełnomocnika, złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Włochy w dniu 08.08.2019r., przekazany do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 05.09.2019r., uzupełnionego oraz skorygowanego w dniach: 19.09.2019r., 24.09.2019r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu powiatowym i gminnym) dla inwestycji polegającej na:

• budowie sieci wodociągowej DN 200 mm Lca 880 m w ul. Salomejskiej na odcinku od ul. Serwituty (węzeł połączeniowy w ul. Jutrzenki/Serwituty) do ul. Badylarskiej - dz. ew. nr 443/1 obręb 8 (gm. Michałowice),
• budowie sieci wodociągowej DN 100 mm Lca 240 m w ul. Badylarskiej na odcinku od ul. Salomejskiej do dz. ew. nr 443/1 obręb 8 (gm. Michałowice),
• budowie sieci wodociągowej DN 200 mm Lca 460 m w ul. Badylarskiej na odcinku od dz. ew. nr 443/1 obręb 8 (gm. Michałowice) do włączenia do istniejącej magistrali wodociągowej DN 600 mm w Al. Jerozolimskich, w rejonie ZL350034 w Al. Jerozolimskich wraz z punktem pomiarowym, planowanej do realizacji na działkach położonych:

w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:
w obrębie 2-07-01 dz. o nr ew.: 4/3 (część), 4/4 (część),
w obrębie 2-07-03 dz. o nr ew.: 1/2 (część), 41/2 (część), 10 (część), 41/3, 52/2 (część), 54 (część), 41/3, 56/3 (część), 7/5, 8/5, 40/2, 55/4 (część), 53/2 (część), 53/1 (część), 52/6 (część), 52/3, 51/7, 50/1, 49/5, 49/3, 48/3, 47/3, 5/7 (część), 41/4 (część), 2/5, 2/4 (część),

w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
w obrębie 2-11-16 dz. o nr ew.:
113/2, 71/6, 71/4, 60/3 (część), 58/2 (część), 59/1 (część), 51/2 (część), 57/1 (część)przy ul. Serwituty, ul. Jutrzenki, ul. Salomejskiej, ul. Badylarskiej, al. Obrońców Warszawy, al. 4 Czerwca 1989 r. oraz Al. Jerozolimskich.

Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonej procedury wydane zostało przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie postanowienie:
WAW-UO-4501.160.St.2019.PM z dnia 18.10.2019r.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 §1 i art. 73 §1 Kpa. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz ww. postanowienia, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój nr 4.


z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
 /-/ Marek Konopka
p. o. Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód, tel. 22 443 23 87.


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096):
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-12-2019
Data wprowadzenia:  04-12-2019
 
 
Wprowadził Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2019
Aktualizujący Tkaczyk Karolina (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 170
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe