Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego > Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 38/ŚRÓ/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji licp - budowa budynku usług kultury (teatr, opera) wraz z częścią biurową Polskiej Opery Królewskiej i garażem podziemnym

Śródmieście. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr 38/ŚRÓ/22 zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji licp - budowa budynku usług kultury (teatr, opera) wraz z częścią biurową Polskiej Opery Królewskiej i garażem podziemnym

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy


Warszawa, 19 kwietnia 2022 r.


Znak sprawy: AM-ZP-C.6733.1.2022.DBO

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam


że 19 kwietnia 2022 r. z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zostało wydane postanowienie nr  38/ŚRÓ/22 zawieszające postępowanie administracyjne na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym/wojewódzkim polegającej na: budowie budynku usług kultury  (teatr, opera) wraz z częścią biurową Polskiej Opery Królewskiej, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, planowanej do realizacji na części działki ewidencyjnej numer 14 w obrębie 5-06-12, przy ul. Myśliwieckiej 1, w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Pouczenie:
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego –  t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Jednocześnie zgodnie z art. 49b § 1 oraz
§ 2, organ na wniosek strony, udostępni stronie odpis decyzji lub postanowienia, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, w sposób i formie określonych we wniosku.
W trakcie prowadzonego postępowania stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

W celu ewentualnego  zapoznania się z aktami sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia wizyty.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Maria Jeleń
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Centrum w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Centrum tel.: 22 443 23 42

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 503):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-04-2022
Data wprowadzenia:  20-04-2022
 
 
Wprowadził Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-04-2022
Aktualizujący Sobczyk-Naklicka Katarzyna (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-04-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-04-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-04-2022
Liczba odwiedzin: 56

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe