Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe (np. eternit)

Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe (np. eternit)

  Drukuj
 

Informacje dla mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe
(np. eternit)

1. obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, w związku z ich nadmiernym zużyciem lub uszkodzeniem, spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych lub zarządcach nieruchomości, lub innych miejsc zawierających azbest, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.),

2. dopuszczone jest wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi, w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r., zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

3. wykorzystujący wyroby zawierające azbest (wskazani w pkt 1) zobowiązani są do następujących działań:
1) okresowego przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest – w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów – oraz do określenia stopnia pilności wymiany, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się dokument pn. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia i przechowuje się ten dokument łącznie z książką obiektu budowlanego,
2) dokumentowania  rodzaju,  ilości  i  miejsc występowania wyrobów zawierających azbest (poprzez spis z natury), a także sposobu  ich eliminowania, zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Wynik inwentaryzacji ujmuje się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia pn. Informacja o wyrobach zawierających azbest (należy uwzględnić wynik oceny stanu wyrobów, o której mowa w ppkt 1, w postaci określonego stopnia pilności) i przedkłada właściwym organom ochrony środowiska, tj.:
a) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Prezydentowi m.st. Warszawy (do Biura Ochrony Środowiska lub do WOM w Urzędach Dzielnic,
także pocztą);
b) pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy przedkładają Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).

Dokument pn. Informacja o wyrobach zawierających azbest przedkłada się corocznie w terminie do 31 stycznia, zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, także po usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Informacje dodatkowe:

1. osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy i in. mogą uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym zakresie Biuro Ochrony Środowiska realizuje uchwałę Nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w BOŚ w terminie od 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji i od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji,

2. do wykonania prac związanych z usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest trzeba zaangażować dowolnie wybraną firmę. Wykonawca zdejmie eternit z dachu i usunie inne wyroby azbestowe (zmagazynowane), a następnie przygotuje odpady do transportu i zabierze je na składowisko. Zasady i warunki pracy wykonawcy ustalone są w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

3. formularze do wypełnienia, tj. ww. załącznik nr 1załącznik nr 3 do cytowanych rozporządzeń, znajdują się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl  w zakładce „załatw sprawę w urzędzie”,

4. wykaz firm zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest znajduje się na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl  w zakładce „usuwanie azbestu”.

Załączniki:

 

Data ogłoszenia:
29-11-2018
Data wprowadzenia:  29-11-2018
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-11-2018
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-12-2018
Zatwierdzający Lisicki Paweł (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2018
Liczba odwiedzin: 393
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe