Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Modernizacja kotła wodnego WP-120 K10 w Elektrociepłowni Żerań wraz z zabudową instalacji środowiskowych, na działce ewid. nr 27/5 obręb 4-06-14, przy ul. Modlińskiej 15 w Dzielnicy Białołęka

Modernizacja kotła wodnego WP-120 K10 w Elektrociepłowni Żerań wraz z zabudową instalacji środowiskowych, na działce ewid. nr 27/5 obręb 4-06-14, przy ul. Modlińskiej 15 w Dzielnicy Białołęka

  Drukuj
 

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2017.AOR

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy, decyzją nr 132/OŚ/2021 z 12 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.19.2017.AOR, umorzył w całości postępowanie wszczęte na wniosek PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, złożony 6 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji kotła wodnego WP-120 K10 w Elektrociepłowni Żerań wraz z zabudową instalacji środowiskowych, na działce ewid. nr 27/5 obręb 4-06-14, przy ul. Modlińskiej 15 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy:
-­ art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), stanowiący, że do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.,
-­ art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Anną Organiściak, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 42.

Otrzymują:
Strony postępowania.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
22-04-2021
Data wprowadzenia:  23-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-04-2021
Liczba odwiedzin: 60
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe