Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy

  Drukuj
 

Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 152/OŚ/2021 z 23 kwietnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA o  środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na dz. ewid. nr 16/7, obręb 2-07-21, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z ww. decyzją, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwia Paluch, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44-32-607.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 4 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-04-2021
Data wprowadzenia:  05-05-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-05-2021
Liczba odwiedzin: 52
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe