Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2019 > Budowa ul. Czerniakowskiej – bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Budowa ul. Czerniakowskiej – bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 17 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.34.2012.AOR

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że:
-­ postanowieniem z 27 listopada 2019 r. znak: KOC/7426/Oś/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, podjęło z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Warszawie z 6 września 2016 r. znak: KOC/4498/Oś/16, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 14 czerwca 2016 r. znak: KOC/7225/Oś/15,
­- decyzją z 27 listopada 2019 r. znak: KOC/7426/Oś/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 14 czerwca 2016 r. znak: KOC/7225/Oś/15,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie ul. Czerniakowskiej – bis na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej z wyłączeniem skrzyżowania z Trasą Siekierkowską w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, instalacji do przesyłu pary wodnej  lub ciepłej wody oraz sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1801 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
Sprawę prowadzi: Anna Organiściak, aorganisciak@um.warszawa.pl, tel.: (22) 443 2542

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
17-12-2019
Data wprowadzenia:  13-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2020
Liczba odwiedzin: 82
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe