Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2019 > Budowa budynku biurowo-usługowego ATRIUM SOUTH 1 wraz z garażem podziemnym, dojściami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną przy Al. Jana Pawła II, ul. Pereca, ul. Ciepłej, w Dzielnicy Wola

Budowa budynku biurowo-usługowego ATRIUM SOUTH 1 wraz z garażem podziemnym, dojściami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną przy Al. Jana Pawła II, ul. Pereca, ul. Ciepłej, w Dzielnicy Wola

  Drukuj
 

Warszawa, 17 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI-PBO-6220-289-11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z 21 listopada 2019 r. znak: KOC 542/Oś/16, utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 321/OŚ/2015 z 23 grudnia 2015 r. znak: OŚ-IV-UI-PBO-6220-289-67-11, odmawiające Stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, udziału na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego ATRIUM SOUTH 1 wraz z garażem podziemnym, dojściami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr: 60, 61, 62, 63, 9/1, 10/2 oraz na części dz. ew. nr: 107, 10/1, 9/2, 3/1, 3/2, 3/3, 2/2, obręb 6-01-06, przy Al. Jana Pawła II, ul. Pereca, ul. Ciepłej, w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1801 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
Sprawę prowadzi: Anna Organiściak, aorganisciak@um.warszawa.pl, tel.: (22) 443 2542
Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1801
(adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
17-12-2019
Data wprowadzenia:  13-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2020
Liczba odwiedzin: 177
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe