Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola

Warszawa, 5 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO
nr pisma w sprawie: 66
(IOS)    

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami: usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2” na dz. ewid. nr 10, obręb 6-04-09, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy przekazał: 
- pismem z 5 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO (nr pisma w sprawie: 64) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
- pismem z 5 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO(nr pisma w sprawie: 65) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, 
wyjaśnienia inwestora, złożone 23 grudnia 2020 r. oraz 29 grudnia 2020 r., w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 listopada 2020 r. znak WOOŚ-I.4221.328.2019.AGO.3.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 stycznia
2021 r.

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają: 
- § 4 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., 1839), 
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-30, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-01-2021
Data wprowadzenia:  07-01-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-07
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Wersja standardowa