Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów

Warszawa, 11 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.137.2020.MST
nr pisma w sprawie: 16

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy
ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wymóg uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 16 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 czerwca 2021 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Sprawę prowadzi: Małgorzata Czermińska, mczerminska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-48, Biuro Ochrony Środowiska Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych pl. Bankowy 2,
00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Weronika Kalińska
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-06-2021
Data wprowadzenia:  15-06-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-15
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-15
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-16
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-16
Wersja standardowa