Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Rozbudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe

Warszawa, 16 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA
nr pisma w sprawie: 109

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), dalej k.p.a. zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na etapowej rozbudowie i przebudowie centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz: 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego na dz. ewid. nr 45 obręb 3-05-23, dz. ewid. nr 4/1, 5, 6/15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/2, 28/11, 28/12, 28/16, 28/20, 28/30, 28/33, 28/41, 30, 31, 32, 33, 36, 47/1 obręb 3-05-24, cz. dz. ewid. nr 4/2, 6/16, 6/17, 25/6, 45 obręb 3-05-24, cz. dz. ewid. nr 41/4 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 czerwca 2021 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00- 095 Warszawa, piętro 18, pok. 1807 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Weronika Kalińska
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-06-2021
Data wprowadzenia:  16-06-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-16
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-16
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-17
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-17
Wersja standardowa