Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 4 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 4 stycznia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 10), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 22 grudnia 2020 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 1-08-12 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 9 grudnia 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 6), należy przedłożyć do 1 lutego 2021 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 stycznia 2021 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-01-2021
Data wprowadzenia:  08-01-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Wersja standardowa