Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Realizacja instalacji do magazynowania produktów naftowych (zbiorniki oleju napędowego dla potrzeb pracy agregatów prądotwórczych) oraz garażu podziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (…) w rejonie Placu Artura Zawiszy i ul. Grójeckiej

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA
nr pisma w sprawie: 29

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej, dojściem i dojazdem do budynku, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” na dz. ewid. nr 15/8, 15/9, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14 oraz części dz. ewid. nr  15/16 i 15/15, 45/2, obręb 2-02-01 w rejonie placu Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy przekazał wyjaśnienia inwestora w formie aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, złożone 13 kwietnia 2021 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 18 marca 2021 r. znak: WOOŚ-I.4220.132.2021.AGO:
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 27) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 28) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 26) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w Warszawie.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 kwietnia 2021 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Anna Paliborek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 43

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-04-2021
Data wprowadzenia:  19-04-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-19
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-19
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-19
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-04-19
Wersja standardowa