Kanał Wyżej
Realizacja instalacji do magazynowania produktów naftowych (zbiorniki oleju napędowego dla potrzeb pracy agregatów prądotwórczych) oraz garażu podziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (…) w rejonie Placu Artura Zawiszy i ul. Grójeckiej

Treść
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.
Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA
nr pisma w sprawie: 29
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej, dojściem i dojazdem do budynku, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” na dz. ewid. nr 15/8, 15/9, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14 oraz części dz. ewid. nr  15/16 i 15/15, 45/2, obręb 2-02-01 w rejonie placu Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy przekazał wyjaśnienia inwestora w formie aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, złożone 13 kwietnia 2021 r. w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 18 marca 2021 r. znak: WOOŚ-I.4220.132.2021.AGO:
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 27) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 28) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 19 kwietnia 2021 r., znak OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA (nr pisma w sprawie: 26) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w Warszawie.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 kwietnia 2021 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Anna Paliborek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 43
Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska
Otrzymują:
Strony postępowania.
 Data ogłoszenia
2021-04-19

Data wprowadzenia:  19-04-2021

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ewid. nr 23/22 obręb 1-05-14, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ewid. nr 23/22 obręb 1-05-14, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ewid. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ewid. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

Wersja standardowa