Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych), przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 28 maja 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP
nr pisma w sprawie: 85

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych), elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/3, 74/2, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2 obręb 1-07-13 przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy przekazał wyjaśnienia złożone przez inwestora 21 maja 2021 r. w związku z wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 30 marca 2021 r. znak: WA.ZZŚ.6.4360.3.2021.MSP:
- pismem z 28 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 82) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 28 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 83) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 28 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 84) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 czerwca 2021 r.

Dodatkowo informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
28-05-2021
Data wprowadzenia:  31-05-2021


Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-31
Wersja standardowa