Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych) przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów

Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych) przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w  ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych), elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/3, 74/2, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2 obręb 1-07-13 przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, pismem z 16 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 76), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 20 kwietnia 2021 r.

Dodatkowo informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:

 

Data ogłoszenia:
16-04-2021
Data wprowadzenia:  16-04-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 28
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe