Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej

Warszawa, 11 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.125.2020.MST
nr pisma w sprawie: 33

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ewid. nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 5/1, obręb 1-05-06, w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz wymóg uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 16 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 18 czerwca 2021 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Sprawę prowadzi: Małgorzata Czermińska, mczerminska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-48, Biuro Ochrony Środowiska Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych pl. Bankowy 2,
00-095 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Weronika Kalińska
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-06-2021
Data wprowadzenia:  15-06-2021


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-15
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-15
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-16
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-16
Wersja standardowa