Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ulic: Chełmżyńskiej i Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów

Warszawa, 25 maja 2021 r.

Znak sprawy: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO
nr pisma w sprawie:

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256,ze zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 300mm  wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ulic: Chełmżyńskiej i Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy , Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 25 maja 2021 r. znak: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO (nr pisma w sprawie: 6) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 25 maja 2021 r. znak: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO (nr pisma w sprawie: 7) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 25 maja 2021 r. znak: UD-VIII-WOŚ-O.6220.1.2021.MSO  (nr pisma w sprawie:  5) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 28 maja  2021 r.

Sprawę prowadzi: Monika Sosnowska  telefon: 22 44 33 816, adres do korespondencji: al. gen. A. Chruściela ”Montera”  28, 04-401 Warszawa.

Z up. Zarządu Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
/-/ Barbara Stańczak
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-05-2021
Data wprowadzenia:  27-05-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-27
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-27
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-27
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-27
Wersja standardowa