Kanał Wyżej
Budowa ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Placu Powstańców Warszawy

Treść
Warszawa, 20 maja 2021 r.
Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 14 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI (nr pisma 37)
przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie swoje stanowisko odnośnie zarzutów podniesionych w odwołaniu Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid od decyzji nr 91/OŚ/2021 z 19 marca 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.111.2020.JFI, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnego obiektu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 1, 2, 3, 17/1, 18/4, 38, 70 obręb 5-03-11 oraz na dz. ewid. nr 45, 46/4, 46/10, 11/3, 11/4, 14/1, 138, 139 obręb 5-03-10 i dz. ewid. nr 94, 100/3, 100/4 obręb 5-03-07, przy Placu Powstańców Warszawy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 maja 2021 r.
Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska
Otrzymują:
Strony postępowania.

 Data ogłoszenia
2021-05-20

Data wprowadzenia:  21-05-2021

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Szturmowej 2, w Dzielnicy Mokotów
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ewid. nr 23/22 obręb 1-05-14, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki, na dz. ewid. nr 23/22 obręb 1-05-14, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działce ewid. nr 182/6 obręb 1-06-80, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowanych na potrzeby zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami (…) przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Realizacja zabudowy usługowej typu hotelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewid. nr 35/1 obręb 10812 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Rozbudowa istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe dystrybutory czteroproduktowe-ośmiowężowe na istniejącej stacji paliw na dz. ewid. nr 22/2 obręb 4-16-44 przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Ochrona środowiska - informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (2021 r.)

Wersja standardowa