Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy

Warszawa, 16 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.1.2018.DKO
nr pisma w sprawie: 127 (SPA)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ewid. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy:
- pismem z 15 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (nr pisma w sprawie: 125) (SPA) przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie z 8 stycznia 2021 r. znak WOOŚ-I.4221.152.2020.AGO, złożony przez inwestora 12 kwietnia 2021 r. oraz zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, 
- pismem z 15 kwietnia 2021 r.  znak: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (nr pisma w sprawie: 126) (SPA) przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie ww. aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zwrócił się z zapytaniem, czy podtrzymuje swoją opinię zawartą w piśmie z 3 sierpnia 2020 r. znak ZNS.7123.7.2020.1.JR.

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają: 
- § 4 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), 
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Paluch, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 26 07.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 19 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-04-2021
Data wprowadzenia:  16-04-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-16
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-16
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-04-16
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-04-16
Wersja standardowa