Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek

Warszawa, 17 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.101.2020.MST

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr 87/OŚ/2021 z 17 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.101.2020.MST Prezydent m.st. Warszawy zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu na dz. ewid. nr 3 obręb 4-09-08 przy ul. Bystrej/Radzymińskiej oraz dz. ewid. nr 77 obręb 4-09-07 przy ul. Bystrej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na wniosek inwestora z 27 maja 2021 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 21 czerwca 2021 r.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Czermińska, tel. 22 443-25-48, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Falkiewicz
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-06-2021
Data wprowadzenia:  17-06-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-17
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-17
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-06-17
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-17
Wersja standardowa