Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola

Warszawa, 28 maja 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zjazdami oraz niezbędną infrastrukturą na działkach ewid. nr 22, 23 i części działki ewid. nr 24/1 obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 28 maja 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.25.2020.EKO (nr pisma w sprawie 63) przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, złożone przez inwestora 20 maja 2021 r. wyjaśnienia w związku z wezwaniem z 11 marca 2021 r. znak WA.ZZŚ.6.435.1.88.2020.HB/AK.3.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie Elżbietą Kocańdą, tel. 22 443 25 91 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 - 16:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 czerwca 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
28-05-2021
Data wprowadzenia:  31-05-2021


Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-05-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-31
Wersja standardowa