Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2021 > Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1 obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Budowa Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1 obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 1 lipca 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.182.2020.MST

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 1 lipca 2021 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.182.2020.MST (nr pisma w sprawie 16) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Warszawie na działkach ewid. nr 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 38/2, 38/3, 38/8, 46/9, 46/10, 48/1 obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

W celu usprawnienia przebiegu wizyty w Biurze (tj. przygotowania niezbędnej dokumentacji), strony mogą ustalić jej termin telefonicznie z pracownikiem prowadzącym postępowanie - Małgorzatą Czermińską, telefon 22 443-25-48 (Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 lipca 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2021
Data wprowadzenia:  02-07-2021
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2021
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2021
Liczba odwiedzin: 20
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe