Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 20 maja 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2019.EKO  
nr pisma w sprawie: 15

PONOWNE ZAWIADOMIENIE

W związku ze zmianą przepisów  ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., ponownie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbieta Kocańda, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-91, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 23 maja 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

* Stosownie do 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Stosownie do 68 ust. 7 ww. ustawy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-05-2020
Data wprowadzenia:  20-05-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-05-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-05-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2020
Liczba odwiedzin: 32
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe