Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy

Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy

  Drukuj
 

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA     

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z:
- art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
- art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o  udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
- art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.  256, ze zm.) (k.p.a.),
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, tj. działki ew. nr 9/2, 18/1 obręb 2-06-20, znajdującej się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 28 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA (nr pisma w sprawie: 40) przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśnienia inwestora w sprawie zgodności przedmiotowej inwestycji  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki zatwierdzonego uchwałą Nr LXXXIX/2239/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8643 ze zm.), zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 stycznia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.311.2019.AP.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  31 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, tel.: 22 443-25-91, ekocanda@um.warszawa.pl

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2020
Liczba odwiedzin: 87
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe