Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki

Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki

  Drukuj
 

Warszawa, 28 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI
nr pisma w sprawie: 31

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256 ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, na działce ew. nr 6/1, 17/1, 17/5, 17/6, 18/24, 18/30, 18/31, 18/32, 18/44 obręb 2-07-04, przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z 2 kwietnia 2020 r. znak: WOOŚ-I.4220.360.2020.ML wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z 16 kwietnia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.233.2020.MS, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie opinią z 17 czerwca 2020 r. znak: ZNS.7121.1.24.2020.3.IM stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza.
Strony mogą zapoznawać się z ww. opiniami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 lipca 2020 r.
Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Otrzymują:
Strony postępowania

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
28-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 85
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe