Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 26 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, pismem z 25 marca 2020 r., znak: OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 35 ), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z uwagami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie zawartymi w piśmie z 3 marca 2020r. znak: ZNS.7121.1.9.2020.1.MA.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 marca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Rybaczewska, drybaczewska@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-20

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1802 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa).

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
JACEK LOLO
/podpis elektroniczny/
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych
Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-03-2020
Data wprowadzenia:  26-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2020
Liczba odwiedzin: 25
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe