Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną , przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną , przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR
nr pisma w sprawie: 117

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 199/8, 181/22, 182/15 i  182/17, obręb 6-12-14, przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 lipca 2020 r.
Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Anny Organiściak, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432542, Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3,
00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-06-2020
Data wprowadzenia:  30-06-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 336
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe