Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

OŚ-IV-UI.6220.52.2019.DRY

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z aneksem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce ew. nr 208, obręb 4-07-03, przy ul. P. Włodkowica, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, pismem z 10 stycznia 2020 r., znak: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 6), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 14 stycznia 2020 r.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1802 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 - 16.00.
Sprawę prowadzi: Dorota Rybaczewska, drybaczewska@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-20, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1802, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-01-2020
Data wprowadzenia:  13-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2020
Liczba odwiedzin: 41
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe