Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 23 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.36.2019.DRY
Nr pisma w sprawie: 18

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256,) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy:
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712),
- § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 26 marca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Rybaczewska, drybaczewska@um.warszawa.pl, tel.: (22) 443 25 20 Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1801, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
JACEK LOLO
/podpis elektroniczny/
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych
Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2020
Data wprowadzenia:  24-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-03-2020
Liczba odwiedzin: 174
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe