Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 23 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.), dalej ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną na dz. ew. nr 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 17/6 i cz. dz. ew. nr 23 i 50/3 obręb 6-01-04 przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 28/OŚ/2020 z 17 marca 2020 r. znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI, uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy ooś i wskazał rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania oraz rodzaje oddziaływań i elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy.

Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 25 marca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1807 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-03-2020
Data wprowadzenia:  23-03-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 23-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2020
Liczba odwiedzin: 83
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe