Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego

  Drukuj
 

Warszawa, 24 listopada 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2020.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr 128/OŚ/2020 z 20 listopada 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.31.2020.JFI Prezydent m.st. Warszawy zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji polegającej na rozbiórce budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (B, C, D) i budynku usługowego (A), z jednopoziomowym garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części działki ewid. nr 172/4 obręb 3-11-45 i działkach ewid. nr 161 i nr 162 obręb 3-11-45, przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, na wniosek inwestora z 20 października 2020 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 listopada 2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
24-11-2020
Data wprowadzenia:  26-11-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 26-11-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2020
Liczba odwiedzin: 44
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe