Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi (…) przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi (…) przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe

  Drukuj
 

Warszawa, 31 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY
Nr pisma w sprawie: 40

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z:
− art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz
− art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowanych na działce ewid. nr 18/14 oraz części działki ewid. nr 18/16, obręb 3 02 02 oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 1 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 5 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712), a także § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Dorota Rybaczewska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-20, (adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00 056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-12-2020
Data wprowadzenia:  05-01-2021
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2021
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2021
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-01-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2021
Liczba odwiedzin: 55
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe