Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ew. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów

Warszawa, 12 października 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA
nr pisma w sprawie: 16

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na części dz. ewid. nr 28/3 i 30/3, obręb 1-06-12, przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 12 października 2020 r.  znak: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 13) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 12 października 2020 r.   znak: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 14) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 12 października 2020 r.    znak: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 15) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 19 października 2020 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-10-2020
Data wprowadzenia:  16-10-2020


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-10-16
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-10-16
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-10-16
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-16
Wersja standardowa