Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda w Dzielnicy Wilanów

Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa, 31 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.3.2020.AOR
Nr pisma w sprawie: 23

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej) i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym elementy małej architektury, ogrodzenie, infrastrukturę techniczną zewnętrzną tj. kanalizacji teletechnicznej, deszczowej, oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrzny układ drogowy z ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi oraz naziemnymi miejscami parkingowymi na części działek nr 2, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19, 22/2, 26 i na działkach nr 7/3, 9/2, 9/3, 9/4, 22/2, 22/3 obręb 1-10-36, jednostka ewidencyjna 146516_8, Dzielnica Wilanów, Warszawa” przy ul. Prymasa Augusta Hlonda, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wymóg uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 31 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj.  5 stycznia 2021 r.

Sprawę prowadzi: Anna Organiściak, aorganiściak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-42, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1801 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
31-12-2020
Data wprowadzenia:  31-12-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2020
Liczba odwiedzin: 33
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe