Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer

Budowa ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 26 listopada  2020 r.

Znak sprawy: UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220.92.2020.MDE
Numer pisma w sprawie: 11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz stosownie do art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  ulicy Celulozy wraz z ulicą Zatrzebie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na dz. ewid. nr.:

- 1, 3/2, 4/10, 5/1, 7/1, 9/1, 13/2, 13/13, 14, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 25/3, 33, 40, 41 z obrębu 3-12-62,
- 1/1, 21, 22, 23/1, 23/5, 24/4, 25/2, 29/11, 29/12, 36/1, 36/4, 39/4, 40/22, 41/3, 43/13, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 92, 109, 167, 168/1, 168/4, 169, 187, 201 z obrębu 3-14-15,
- 6/15, 6/34, 7/6, 7/20, 7/21, 11, 14/4, 17/8, 20/3, 37, 38, 41/1, 41/2, 58, 70, 71 z obrębu 3-14-28,
- 6/1, 6/4, 6/5, 12, 13, 14/2, 15/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/8, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 27/2, 28/2, 36/2, 36/3, 37/2, 37/3, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/6, 45/2, 46/2, 47/2, 48/4, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 54, 57/3, 60/2, 61/2, 64/2 z obrębu 3-14-29,
- 1, 2, 3, 4/1, 5/1, 5/11, 5/22, 6/1, 6/12, 7, 8/1, 9/2, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5, 36/8, 36/9, 37/2, 38, 41 z obrębu 3-14-30,
- 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21/1, 22/9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 z obrębu 3-14-31,
- 1/3, 6/5, 7, 8, 9/2, 10/6, 10/7, 11/6, 11/7, 12, 16/3, 16/17, 17, 18, 19, 20, 21/2, 57 z obrębu 3-14-32,
- 1, 2/1, 3/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/11, 9/12, 9/13, 9/15, 9/16, 10/2, 10/4, 11/1, 18/2, 18/4, 19, 22, 24, 26/1, 27, 32, 33, 34, 35 z obrębu 3-14-33,
- 1/2, 7/8, 8/2, 9, 18/2, 20/1, 26, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 33/1, 33/2, 34, 36/1, 36/2, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 48, 51/1, 51/4, 51/5, 51/6, 64 z obrębu 3-14-34

nie jest możliwe w terminie określonym w  art. 35 k.p.a. z  uwagi na  konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wymóg uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 27 listopada 2020 r.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Detkiewicz, mdetkiewicz@um.warszawa.pl, tel. 22-443-68-62,Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.


z up. Zarządu Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
Magdalena Rokicka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wawer

Załączniki:
Data ogłoszenia:
26-11-2020
Data wprowadzenia:  27-11-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2020
Liczba odwiedzin: 45
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe