Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus

  Drukuj
 

Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP
(nr pisma w sprawie: 8)

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, złożony 24 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul.  Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w  wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
  1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
  2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 lutego 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok.  1811 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16:00.

Sprawę prowadzi: Sylwia Pawlak, spawlak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-34, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1811 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
13-02-2020
Data wprowadzenia:  14-02-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-02-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-02-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 14-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-02-2020
Liczba odwiedzin: 27
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe