Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 4 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że pismem z 4 lutego 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA (nr pisma w sprawie 12) wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w terenie, ze zjazdami z dróg publicznych oraz infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ew.  nr 74/5, 74/8, 75/4, 76/5, obręb 7-10-05, przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 lutego 2020 r.

Sprawę prowadzi: Weronika Kalińska, wkalinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 25 27, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1807 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
04-02-2020
Data wprowadzenia:  04-02-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-02-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-02-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-02-2020
Liczba odwiedzin: 22
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe