Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ulicach Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD oraz przepompowni ścieków w Dzielnicy Mokotów

Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ulicach Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD oraz przepompowni ścieków w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-IV-WOŚ-B.6220.10.2020.JMY
(2.JMY.UD-IV-WOŚ) 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie S.A. złożony 18 czerwca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic posesji w ulicach: Piaseczyńskiej, Bandoski, Jaworowskiej i w projektowanych ulicach: 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 37KDD oraz przepompowni ścieków wraz
z infrastrukturą towarzyszącą i przewodami tłocznymi w Dzielnicy Mokotów w Warszawie,
na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 1-02-19 dz. ew. nr 1/3, 1/4, 2/2, 3/2, 5, 50, 68/3, 76/1, 79/1, 79/2, 81/2, 82, 83/1, 83/2, 84/3, 90, 92, 94, 100/4, 102, 103, 104, 105, 109/10, 18, 49, 68/2, 68/4, 68/5, 76/2, 78/4, 78/5, 84/2, 85, 88/3, 93/1, 93/2, 95/2, 100/3, 101;
obręb 1-02-18 dz. ew. nr 9;
obręb 1-02-10 dz. ew. nr 1/1, 1/2, 6, 4/7.
Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj. 30 lipca 2020 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem wydziału oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa.
Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji poinformuje strony postępowania - odrębnym pismem - o możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Joanny Mysłowskiej, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8:00 – 16:00, telefon 22 443 63 68, email: jmyslowska@um.warszawa.pl. Adres do korespondencji: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa.

Z up. Zarządu Dzielnicy Mokotów
    m.st. Warszawy
/-/ Dominik Babski
        Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Mokotów

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Otrzymują:
1. Strony postępowania zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a
2. a/a

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-07-2020
Liczba odwiedzin: 64
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe