Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Warszawa, 12 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” na dz. ew. nr 45/3, 45/2, 41/14, 1/4, 1/3, obręb 4-11-14 i dz. ew. nr 30/4, 114, obręb 4-11-17, przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wymóg uzyskania uzgodnień i opinii właściwych organów.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 14 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 14 lutego 2020 r.

Sprawę prowadzi: Weronika Kalińska, wkalinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 25 27, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1807 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-02-2020
Data wprowadzenia:  13-02-2020


Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-02-13
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-02-13
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-02-13
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-13
Wersja standardowa