Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek

Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek

  Drukuj
 

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 23

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu” na dz. ew. nr 45/3, 45/2, 41/14, 1/4, 1/3, obręb 4-11-14 i dz. ew. nr 30/4, 114, obręb 4-11-17, przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, obejmującego w szczególności:
- weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
- uzyskanie opinii oraz uzgodnienia właściwych organów,
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 25 listopada 2020 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 28 sierpnia 2020 r.
Sprawę prowadzi: Weronika Kalińska, wkalinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 25 27, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-08-2020
Data wprowadzenia:  27-08-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 27-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-08-2020
Liczba odwiedzin: 53
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe