Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35 przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35 przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z:
- art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.),
- art. 4 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
- art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2018 r., poz.  2096, z późń. zm.) (k.p.a.),
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (m.in. właścicieli) o  nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do  wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na  dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul.  Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, tj. do dz. ew. nr 357, 339/1, 340/5 obręb 4-06-35, że Prezydent m.st. Warszawy zwrócił się:
- pismem z 3 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 19) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 3 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 20) do  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz
- pismem z 3 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 21) do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 3 lutego 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 22) do  Marszałka Województwa Mazowieckiego
o wydanie opinii co do warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl.  Bankowy 2, piętro 18, pok. 1811 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w  kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro 19, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 17 lutego 2020 r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Pawlak, spawlak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-34, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1811 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
13-02-2020
Data wprowadzenia:  13-02-2020
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-02-2020
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-02-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 13-02-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2020
Liczba odwiedzin: 35
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe