Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy .przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy .przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 20 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2019.UPR


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 18 marca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.134.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 11), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, fragmentem drogi 2KD-Z, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 6/4, 7/6, 7/8, 7/10, 8/1 i 8/2, obręb 6-13-04, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 23 marca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Urszula Przybyszewska, uprzybyszewska@um.warszawa.pl, telefon 22-443-25-37, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pokój nr 1810, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-03-2020
Data wprowadzenia:  20-03-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-03-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-03-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-03-2020
Liczba odwiedzin: 18
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe