Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 10 marca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO     
Nr pisma w sprawie: 45  (IOS)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.  283, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 marca 2020 r.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 8 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, tel.: 22-443-25-30, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 18, pok. 1808, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
10-03-2020
Data wprowadzenia:  11-03-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-03-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-03-2020
Zatwierdzający Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-03-2020
Liczba odwiedzin: 23
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe