Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2020 > Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69.

Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul. Prostej 69.

  Drukuj
 

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 29 lipca 2020 r., znak: OŚ-IV.UII.6220.46.2020.JFI (nr pisma w sprawie 10 ) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, na działce ew. nr 8 obręb 6-04-09 przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, tel. 22 443-25-46, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-07-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-07-2020
Liczba odwiedzin: 65
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe