Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola

Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola

  Drukuj
 

Warszawa, 7 listopada 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 6

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.  2081, z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, garażami podziemnymi i na poziomie terenu, zjazdem z drogi publicznej, dojściami i dojazdami do budynków, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 23/2, 22, 17, 18, 21 obręb [6-04-09], na części działek ew. nr 5, 7, 4, 19, 32 obręb 6-04-09 oraz 94, 95 obręb 6-04-08 przy ul. Karolkowej”, planowanego do realizacji na dz. ew. nr 23/2, obręb 6-04-09, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, jeżeli:
1)  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 listopada 2019 r.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-11-2019
Data wprowadzenia:  08-11-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2019
Liczba odwiedzin: 117
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe