Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2019

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 budynków przy ul. Coopera

Warszawa, 15.05.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.38.2018.JFI
nr pisma w sprawie: 63

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że postanowieniem nr 65/OŚ/2019 z 9 maja 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.38.2018.JFI sprostowano na żądanie strony, oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 609/OŚ/2018 z 5 listopada 2018 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.38.2018.JFI stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 3/2, 3/4, 2/6, 2/9 obręb 6-13-15 przy ul. Coopera w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. nr 1807, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 22 maja 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-05-2019
Data wprowadzenia:  15-05-2019


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2019-05-15
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2019-05-15
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2019-05-16
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-16
Wersja standardowa