Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 09.10.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.30.2019.AOR
nr pisma w sprawie: 8

ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz.  2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w ww. ustawie, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpido 7 stycznia 2020 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawodo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 października 2019 r.
    W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-10-2019
Data wprowadzenia:  11-10-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 62
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe